Řízení kvality ISŘ

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU SPOLEČNOSTI ATLANTA A.S.

Kvalita služeb poskytovaných společností ATLANTA, a.s. v oblasti stavební výroby (pozemní, průmyslové, rekonstrukce), má rozhodující význam pro uplatnění na trhu. Ochrana životního prostředí tvoří současně s trvalým dosahováním kvality, bezpečností práce a ochrany zdraví nejvyšší priority společnosti.

Víme, že kvalita našich služeb a poznání vlastního odpovědného přístupu k minimalizaci dopadů činností firmy na životní prostředí a jejich předcházení je základním předpokladem pro konkurenceschopnost a úspěch naší společnosti.

Naším cílem je:

 • Plnit kvalitativní požadavky a nároky našich zákazníků.
 • Předcházení vadám ve všech činnostech a včasné odhalování možných příčin, vad ve všech fázích přípravy a realizace výroby a služeb je základem všech našich činností.
 • Prostřednictvím neustálého školení a kvalifikace pracovníků, zlepšováním používaných postupů a techniky stejně tak jako pravidelnými kontrolami a analýzami dosažených výsledků pracujeme na dalším rozvoji našeho systému managementu jakosti.
 • Vysoké úrovně kvality je možno dosáhnout, pokud se každý pracovník snaží o dosažení nulových vad. Inovace a zlepšování je každodenní neustálou úlohou.
 • Trvale dodržovat všechny požadavky platných zákonů a jiných požadavků souvisejících s ochranou životního prostředí, bezpečností práce a ochrany zdraví při práci.
 • Usilovat o trvalé zlepšování svého environmentálního profilu zavedením a pravidelným prověřováním systému řízení zaměřeného na ochranu životního prostředí.
 • V rámci systému řízení minimalizovat negativní dopady na životní prostředí prostřednictvím preventivních opatření.
 • Motivovat zaměstnance i obchodní partnery k aktivnímu přístupu a k dodržování zásad ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
 • O aktivitách společnosti, dotýkajících se oblasti ochrany životního prostředí, informovat veřejnost, veřejnoprávní orgány a zaměstnance.
 • Trvale pečovat o infrastrukturu společnosti.
 • Nezbytným standardem je snižování pracovních a bezpečnostních rizik ve všech činnostech naší společnosti.

Snažíme se řídit naše pracovníky tak, aby se identifikovali s touto politikou naší společnosti, jelikož to je klíčem k úspěchu.

Schválil dne: 14. 5. 2009

Ing. Josef Dvořák
předseda představenstva